Functies en Taken Bestuur HBVA regio Amersfoort

Beleid en uitvoering
Het beleid van de Alliantie wordt centraal vastgesteld. Het bestuur van HBVA regio Amersfoort overlegt vervolgens namens de huurders met de directie van de Alliantie Amersfoort. Over de uitvoering en uitwerking van die besluiten hier in de stad. En over het lokale beleid. Het bestuur geeft adviezen en er worden besluiten genomen.

Praktisch
Ook voor praktische zaken kunt u als huurder terecht bij HBVA regio Amersfoort. U kunt contact opnemen met uw vragen en klachten. Bijvoorbeeld bij kwesties rond:

  • Huurderszaken (denk aan huurverhoging, achterstallig onderhoud, puntenstelsel, overlast)
  • Sloop
  • Nieuwbouw
  • Renovatie
  • Tijdelijke verhuizing.

Het bestuur ondersteunt en bemiddelt. Zo nodig bieden we professionele ondersteuning aan. Of u wordt doorverwezen naar de juiste organisatie of instantie. Bij HBVA regio Amersfoort  kennen we de weg! En hebben we de lijntjes.

Onze hoofdtaken

1.
Belangenbehartiging van de (toekomstige) huurders van de Alliantie in Amersfoort en omstreken.

2.
Bevorderen dat zoveel mogelijk huurders en bewonerscommissies betrokken worden bij het werk van de HBVA regio Amersfoort (participatie).

Wat doen we zoal?

Besturen van de vereniging

De kerntaak van ieder bestuur, dus ook van het bestuur HBVA regio Amersfoort, is leiding geven aan de vereniging.

Overleggen, afstemmen, adviseren, besluiten nemen

Het bestuur van de HBVA regio Amersfoort is vaste gesprekspartner in tal van overleggen. Op allerlei niveaus praten we regelmatig met diverse lokale partijen en relaties op het gebied van huren en wonen, voor sociaal en middensegment. Zo zijn en blijven we goed geïnformeerd en kunnen we invloed uitoefenen om de belangen van onze achterban optimaal te behartigen.

Actief betrekken van huurders

In Amersfoort en omstreken is de betrokkenheid bij de HBVA groot. Het bestuur wil huurders van de Alliantie in de regio Amersfoort nog meer bij de vereniging betrekken. Om te beginnen organiseren ze jaarlijks tweemaal een algemene ledenvergadering. Dat is bij uitstek het moment waarop individuele leden en bewonerscommissies mee kunnen praten over hun belangen en die van andere huurders.

De organisatie is zich aan het beraden op meer en andere (inter)actieve en interessante vormen van participatie; een opzet die drempels wegneemt en meer mogelijkheden biedt aan bewonerscommissies en individuele leden.

Bewonerscommissies helpen oprichten en begeleiden

Het bestuur van HBVA regio Amersfoort ondersteunt bewoners van een woonblok, buurt of wijk bij het oprichten van een bewonerscommissie. Ook krijgen de leden van de commissie begeleiding en advies als ze geconfronteerd worden met ingrijpende plannen en veranderingen, zoals sloop of renovatie. Of als ze zelf ideeën en plannen hebben voor een betere leefomgeving.

Cursussen verzorgen voor bewonerscommissies

Een kerntaak van HBVA regio Amersfoort is (zorgen voor) kennis delen met de bewonerscommissies. Een voorbeeld is de cursus Kijken naar Servicekosten. Er staan heel veel posten op de afrekening. Waar staan die voor en hoe controleer je ze? Aan welke wettelijke regels zijn woningcorporaties gebonden? De cursus biedt ook inzicht in de eigen afrekening servicekosten van de Alliantie.

Veel bereikt

HBVA regio Amersfoort is een actieve belangenvereniging die veel weet te bereiken voor de huurders van de Alliantie in Amersfoort en omstreken. Zo hebben we ons er bij de Alliantie sterk voor gemaakt dat ook de lagere middengroepen kunnen blijven huren. Daarmee hebben we eraan bijgedragen dat de Alliantie huren aftopt voor de lagere middengroep.

Momenteel zijn we bezig de belangen te behartigen voor huurders die te duur wonen voor hun inkomen.

Wat kunnen we niet?

Toch ook goed om even te melden. Wat kunnen we niet? IJzer met handen breken. Het onmogelijke krijgen ook wij niet voor elkaar. We kunnen u bij HBVA geen woning bezorgen of u bovenaan een wachtlijst krijgen. Of bijvoorbeeld uw huur verlagen.

Donateur worden?

Het lidmaatschap van HBVA regio Amersfoor is gratis. We nodigen u van harte uit u aan te melden als lid. Maar u kunt nog meer doen. U kunt het werk van HBVA regio Amersfoort ook financieel steunen met een bijdrage van € 0,75 per maand. De Alliantie int dit bedrag via de huur – natuurlijk alleen na uw (vrijwillige!) aanmelding als donateur. Met deze donaties kunnen we projecten ondersteunen die niet uit de bijdrage van de Alliantie kunnen en mogen worden betaald.