OPROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING

HUURDERSBELANGENVERENIGING DE ALLIANTIE AMSTERDAM

14 november 2019

Grand Café Frankendael, Middenweg 116 Amsterdam

In verband met de transitie van de HBVA Centraal dienen de statuten van de lokale HBVA Amsterdam te worden aangepast. De verbinding met de HBVA Centraal dient uit de statuten van HBVA Amsterdam te worden verwijderd. Dit omdat de HBVA Centraal zal ophouden te bestaan.

Strekking statutenwijziging
Naast het verwijderen van de verbinding met de HBVA Centraal wordt voorgesteld de statuten te vereenvoudigen en daarmee toekomstbestendiger te maken. Ook worden bepaalde bestuursaangelegenheden die niet in de statuten behoeven te worden opgenomen, overgeheveld naar een bestuursreglement. Eventuele toekomstige aanpassingen in dat reglement behoeven dan niet via een notariële akte te worden gewijzigd. Tijdens de aankomende ALV zal over vorenbedoelde statutenwijziging worden gestemd.

De conceptakte van statutenwijziging ligt vanaf 9 november 2019 voor een ieder ter inzage op het kantoor van HBVA Amsterdam aan het Westmallepad 8, 1066 PP Amsterdam.