Over HBVA Amsterdam

HBVA Amsterdam (voorheen Huurdersplatform Palladion) wordt gevormd door een Algemeen Bestuur, bewonerscommissies en individuele leden. De bestuursleden zijn betrokken, gemotiveerde vrijwilligers die hun functies en taken professioneel uitvoeren. Ook zij zijn huurders van een woning van de Alliantie, en Amsterdammer met de Amsterdammers. Ze weten dus waarover ze het hebben.

Functies en taken

Beleid en uitvoering
Het beleid van de Alliantie wordt centraal vastgesteld, in goede afstemming met het bestuur van SHBVA. In dit bestuur zitten bestuursleden uit de regionale HBVA’s.

HBVA Amsterdam overlegt vervolgens namens de huurders met de directie van de Alliantie Amsterdam over de uitvoering en uitwerking van die besluiten hier in de stad. En over het lokale beleid. We geven adviezen en er worden besluiten genomen. Ook voor praktische kwesties kunt u terecht bij HBVA Amsterdam.

Samenwerkingsverbanden

Een belangenvereniging die werkelijk wat wil bereiken voor haar huurders, heeft anderen nodig. Partners die net zo betrokken zijn en voor dezelfde doelen gaan. Daarom heeft HBVA Amsterdam overleggen met verschillende gesprekspartners bij de Alliantie Amsterdam. Praten we mee bij het overleg tussen de gemeente Amsterdam en corporaties op het gebied van wonen. En werken we samen met !WOON en de Woonbond.

Gemeentelijke samenwerkingsafspraken

Amsterdam heeft gemeentelijke samenwerkingsafspraken gemaakt met de hoofdstedelijke woningcorporaties en met de huurdersbelangenverenigingen. Deze koepels werken samen in de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH). Uitgangspunt bij het maken van de afspraken was de vraag: hoe zien we de toekomst van het wonen in Amsterdam? En wat is er nodig om die toekomst vorm te geven?

Werkplan

Wat zijn de plannen van HBVA Amsterdam voor de komende periode? Als het gaat om huurdersbelangen in een stad als Amsterdam, zijn er zoveel aandachtsgebieden. Denk alleen maar aan de Beschikbaarheid: woningnood, lange wachtlijsten voor sociale woninghuur, het gebrek aan doorstroming. En natuurlijk aan de Betaalbaarheid van wonen in Amsterdam. Ook het onderwerp Wonen en Zorg vraagt meer dan ooit om aandacht. Net als Duurzaamheid en Energie.

Hier vindt u het Werkplan 2021-2022

Vacatures

Bent u huurder van de Alliantie Amsterdam en op zoek naar een boeiende vrijwilligersfunctie? En bent u geïnteresseerd in huurdersbelangen, volkshuisvesting en wijkontwikkeling? Dan bent u mogelijk een van de nieuwe bestuursleden naar wie HBVA Amsterdam op zoek is.

Jaarverslag 2021

HBVA Amsterdam zat vol plannen voor 2021. Net als in 2020 bleek het in 2021 door corona niet altijd mogelijk om fysiek te vergaderen, daarom vonden de vergaderingen, zowel met het bestuur als met de Alliantie, geregeld digitaal plaats via Teams of Zoom.

Op 25 maart 2021 heeft het bestuur zelfs de Algemene Ledenvergadering via Teams georganiseerd. Het was even wennen, maar het bestuur was blij dat een behoorlijk aantal leden op deze manier bij de vergadering kon zijn. De ALV in november was gepland in het CASA hotel, maar helaas kon dit niet doorgaan, omdat Nederland opnieuw in lockdown ging.

Het bestuur heeft goede hoop dat het in 2022 beter zal gaan en dat de bewonerscommissies weer fysiek op de ALV’s aanwezig kunnen zijn.

In het jaarverslag 2021 leest u wat er nog meer is gebeurd in het vorige jaar.