Samenwerkingsverbanden

Het overleg met de Alliantie Amsterdam

Voor HBVA Amsterdam is de directie van de Alliantie Amsterdam haar gesprekspartner als het gaat om de uitwerking en de gevolgen van het centrale beleid zoals dat binnen de Alliantie wordt vastgesteld; maar zeker ook het lokale beleid staat op de agenda.

Er zijn verschillende overleggen op verschillende niveaus. Zo is er het reguliere overleg met de directie, het operationele overleg met een aantal medewerkers en thematische bijeenkomsten waar verschillende medewerkers aan meewerken.

Deze thematische bijeenkomsten worden gebruikt om onderwerpen van overleg verder uit te diepen en te bediscussiëren of voor een presentatie van een specifiek thema. De rol en de positie van onze leden heeft bij al deze overlegvormen onze voortdurende aandacht.

Agenda overleg

In het agendaoverleg wordt door de voorzitter en beleidsadviseur van HBVA Amsterdam en een medewerker strategie van de Alliantie Amsterdam de agenda van het overleg vastgesteld en de voortgang van acties bewaakt. De voorraadagenda en de actiepuntenlijst worden doorgenomen en ‘heisessies’ en/of thematische bijeenkomsten worden voorbereid.

Regulier overleg

In dit overleg bespreken we alle beleidsonderwerpen; sommige onderwerpen zijn ter informatie of meningsvorming en voor sommige onderwerpen wordt een advies aan HBVA Amsterdam gevraagd. Het bestuur overlegt daarbij met de directeur en een medewerker van de afdeling strategie. Soms komt een andere medewerker een toelichting/presentatie geven over een bepaald onderwerp.

Thematische bijeenkomsten

Het meest waardevolle van een thematische bijeenkomst is, dat er zonder de druk van een agenda, met elkaar wordt gediscussieerd over onderwerpen waarvan het einddoel nog open staat. Gedachten en opvattingen worden gedeeld zonder dat hier consequenties aan verbonden zijn. Wel wordt de bijeenkomst altijd afgesloten met afspraken over de verdere voortgang en de rol die HBVA Amsterdam daarbij zal spelen.

Operationeel Overleg

In het Operationeel Overleg wordt het proces van oprichting van nieuwe – en ondersteuning van bestaande – bewonerscommissies gevolgd en besproken; maar ook vragen en klachten van bewonerscommissies komen aan de orde. De agenda van het O.O. wordt mede bepaald door de verzoeken vanuit de afdeling beheer ten aanzien van de participatie van bewoners/de bewonerscommissies. Over de vragen en klachten van individuele bewoners zijn andere afspraken gemaakt. Deze lopen nu via het secretariaat van onze vereniging naar de klachtencoördinator van de Alliantie Amsterdam.

Externe relaties

Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH)

Begin 2019 is de FAH opgericht: deze stichting behartigt de belangen van ongeveer 60% van alle Amsterdamse huurders. De Amsterdamse koepels van de 6 woningcorporaties werken hierin namelijk samen en proberen de huurders zo goed mogelijk te behartigen en hen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. De FAH voert gesprekken met de AFWC (Amsterdamse Federatie Woningcorporaties) en de Gemeente over de Prestatieafspraken.

!WOON algemeen

!WOON informeert, adviseert en ondersteunt bewoners, zowel huurders als eigenaar/bewoners bij hun woonvragen en woonkwesties. !WOON adviseert individuele bewoners, maar ook bewonerscommissies, buurtgroepen of organisaties zoals de HBVA Amsterdam. Huurders versterken daardoor hun invloed op het beleid van de verhuurder of kunnen goed geïnformeerd mee praten over bijvoorbeeld de renovatie van hun complex.

!WOON is actief op alle beleidsterreinen die te maken hebben met het wonen. Samen met bewoners werkt !WOON aan het realiseren van nieuwe oplossingen om wonen betaalbaar en bereikbaar te houden, bijvoorbeeld door het opzetten van Wooncoöperaties, of het verlagen van de woonlasten door energiebesparing of door sommige onderhoudstaken in zelfbeheer te doen.

Bij !WOON zijn verder tientallen deskundige vrijwilligers actief, zoals de Wooncoaches die ouderen adviseren over de mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te wonen met woningaanpassingen of verhuizing naar een geschiktere woning. Bij de HBVA Amsterdam draagt !WOON ertoe bij dat zij een sterke organisatie en overlegpartner is voor de Alliantie Amsterdam.

!WOON lokaal en de Alliantie

In alle stadsdelen is er een vestiging !WOON Lokaal (WL). Zij ondersteunen huurders waar het gaat om het behartigen van hun persoonlijke en gezamenlijke belangen. De WL’s zijn ook actief in de particuliere sector. Ook de huurteams zijn bij de WL’s ondergebracht. Ieder jaar rapporteren de gezamenlijke WL’s over hun activiteiten. Naar aanleiding van deze rapportage overlegt HBVA Amsterdam met de coördinator van de WL’s en worden alle activiteiten die de Alliantie betreffen besproken, incidenteel gevolgd door een overleg met de Alliantie. Inmiddels is met de Alliantie afgesproken dat er twee keer per jaar een overleg plaatsvindt tussen de coördinator WL, de Alliantie Amsterdam en HBVA Amsterdam over de jaarlijkse rapportage van WL.

In de herstructureringsgebieden huurt HBVA Amsterdam regelmatig WL in om bewoners te ondersteunen bij de vernieuwing.

De Woonbond

Via het lidmaatschap van HBVA is HBVA Amsterdam (en daarmee haar achterban) lid van de Woonbond. Als landelijke belangenbehartiger van huurders in zowel de particuliere als in de sociale huursector is de Woonbond gesprekspartner van Aedes – de koepel van woningcorporaties – en de landelijke politiek. Het hoogste orgaan in de vereniging is de Verenigingsraad die op haar beurt in de Provinciale Vergaderingen (PV’s) het oordeel vraagt van de leden over haar besluiten en het beleid van de Woonbond. De leden van HBVA bezoeken verschillende PV’s. HBVA Amsterdam maakt deel uit van de PV van Noord Holland. Het bestuur bezoekt ook congressen en symposia van de Woonbond.

Huurdersverenigingen op stadsdeelniveau

Huurdersverenigingen kunnen ook actief zijn op het niveau van het stadsdeel. Bewonerscommissies en/of individuele huurders uit het stadsdeel kunnen lid zijn. Deze huurdersverenigingen overleggen met de stadsdeelbestuurders, met name de wethouders volkshuisvesting. Hun belangenbehartiging heeft dan ook betrekking op hetgeen er zich in het stadsdeel afspeelt. Zij hebben te maken met huurders uit zowel de particuliere als de sociale huursector.