Functies en Taken Bestuur HBVA Almere

Beleid en invloed
Het beleid van de Alliantie wordt centraal vastgesteld, in goede afstemming met het Coöperatief Overleg van HBVA. Het bestuur van HBVA Gooi en Vechtstreek overlegt vervolgens namens de huurders met de directie van de Alliantie Gooi en Vechtstreek. Over de uitvoering en uitwerking van die besluiten hier in de regio. En over het regionale beleid. Het bestuur geeft adviezen en er worden besluiten genomen.

Praktisch

Ook voor praktische zaken kunt u als huurder terecht bij HBVA Gooi en Vechtstreek. U kunt contact opnemen met uw vragen en klachten. Bijvoorbeeld bij kwesties rond:

  • Huurderszaken (denk aan huurverhoging, achterstallig onderhoud, puntenstelsel, overlast)
  • Sloop
  • Nieuwbouw
  • Renovatie
  • Tijdelijke verhuizing.

Het bestuur ondersteunt en bemiddelt. Zo nodig bieden we professionele ondersteuning aan. Of u wordt doorverwezen naar de juiste organisatie of instantie. Bij HBVA Gooi en Vechtstreek kennen we de weg! En hebben we de lijntjes.

Onze hoofdtaken

1.
Belangenbehartiging van de huurders van de Alliantie in Gooi en Vechtstreek.

2.
Bevorderen dat zoveel mogelijk huurders en huurderscommissies betrokken worden bij het werk van de HBVA Gooi en Vechtstreek (participatie).

Wat doen we zoal?

Besturen van de vereniging

De kerntaak van ieder bestuur, dus ook van het bestuur HBVA Gooi en Vechtstreek, is leiding geven aan de vereniging.

Partner bij de gemeentelijke prestatieafspraken

Als huurdersorganisatie maken we voor ons werkgebied Gooi en Vechtstreek als volwaardig partner deel uit van overleg met de gemeente en de woningcorporatie(s). Voor de samenwerking worden gemeentelijke prestatieafspraken (werkafspraken) gemaakt. Bijvoorbeeld over betaalbaarheid van de huren voor verschillende doelgroepen. En over de beschikbaarheid en het aantal sociale huurwoningen.

Deelnemer bij de Regionale Energietransitie

De ambitie van Gooi en Vechtstreek is om energieneutrale wijken te realiseren, waarin alle benodigde energie duurzaam wordt opgewekt. Als een van de ondertekenaars van de Regionale Energietransitie willen we de impact bekijken voor de leefomgeving en voor de portemonnee.

Overleggen, afstemmen, adviseren, besluiten nemen

Het bestuur van de HBVA Gooi en Vechtstreek is vaste gesprekspartner in tal van overleggen. Op allerlei niveaus praten we regelmatig met diverse lokale en landelijke partijen en relaties op het gebied van huren en wonen, voor sociaal en middensegment. Zo zijn en blijven we goed geïnformeerd en kunnen we invloed uitoefenen om de belangen van onze achterban optimaal te behartigen.

Actief betrekken van huurders

In Gooi en Vechtstreek is de betrokkenheid bij de HBVA groot. Het bestuur wil huurders van de Alliantie in Gooi en Vechtstreek nog meer bij de vereniging betrekken. Om te beginnen organiseren ze jaarlijks tweemaal een algemene ledenvergadering maar ook vergaderingen en cursussen voor de leden van Bewonerscommissies. Dat is bij uitstek het moment waarop individuele leden en bewonerscommissies mee kunnen praten over hun belangen en die van andere huurders.

De organisatie is zich aan het beraden op meer en andere (inter)actieve en interessante vormen van participatie; een opzet die drempels wegneemt en met name meer mogelijkheden biedt aan de individuele leden.

Bewonerscommissies helpen oprichten en begeleiden

Het bestuur van HBVA Gooi en Vechtstreek ondersteunt bewoners van een woonblok, buurt of wijk bij het oprichten van een bewonerscommissie. Ook krijgen de leden van de commissie begeleiding en advies als ze geconfronteerd worden met ingrijpende plannen en veranderingen, zoals sloop of renovatie. Of als ze zelf ideeën en plannen hebben voor een betere leefomgeving.

Veel bereikt

HBVA Gooi en Vechtstreek is een actieve belangenvereniging die veel weet te bereiken voor de huurders van de Alliantie in Gooi en Vechtstreek. Zo hebben we ons er bij de Alliantie sterk voor gemaakt dat ook de lagere middengroepen kunnen blijven huren. Daarmee hebben we eraan bijgedragen dat de Alliantie huren aftopt voor de lagere middengroep.

Ook is het ons bijvoorbeeld gelukt om de verhuurder over te halen om financieel zwakkere groepen buiten een huurverhoging te houden. En zo zijn er nog meer voorbeelden van onze geslaagde inzet, activiteiten en bemiddeling.

Wat kunnen we niet?

Toch ook goed om even te melden. Wat kunnen we niet? IJzer met handen breken. Het onmogelijke krijgen ook wij niet voor elkaar. We kunnen u bij HBVA geen woning bezorgen of u bovenaan een wachtlijst krijgen. Of bijvoorbeeld uw huur verlagen.

Donateur worden?

Het lidmaatschap van HBVA Gooi en Vechtstreek is gratis. We nodigen u van harte uit u aan te melden als lid. Maar u kunt nog meer doen. U kunt het werk van HBVA Gooi en Vechtstreek ook financieel steunen met een bijdrage van € 1 per maand of € 12 euro per jaar. Met deze donaties kunnen we projecten ondersteunen die niet uit de bijdrage van de Alliantie kunnen en mogen worden betaald.