Onder andere zzp’ers en andere flexwerkers kunnen een wisselend inkomen hebben dat soms boven en dan weer onder de grens voor inkomensafhankelijke huurverhoging ligt. Dat kan leiden tot een te hoge huur als iemand na een goed jaar weer (veel) minder verdient.

Er zijn in zo’n geval twee opties:

 1. U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging.
 2. De Alliantie biedt de mogelijkheid om de huur te verlagen.

Zie voor een toelichting:

 1. Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?
 2. Kan ik huurverlaging krijgen?

Ziet u graffiti in de gemeenschappelijke ruimten of op de buitenmuur? Dan belt u de Alliantie. De beheerder wonen zorgt ervoor dat het wordt verwijderd. Gaat het om een VVE, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de beheerder van de VVE.

U kunt niet zomaar een barbecue organiseren. Het gaat hier om een tuin die alleen bestemd is voor de bewoners van het complex. Het kan dan zijn dat er afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de tuin. Zeker als het complex deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is de kans heel groot dat er iets over in het huishoudelijk reglement staat.

Open vuur zoals houtskool en gas is altijd verboden. Een elektrische barbecue is in principe toegestaan. Als er tenminste geen afspraken over zijn gemaakt dat ook dat niet mag.

Bent u van plan een barbecue te organiseren en wilt u zeker weten dat het mag in uw woonsituatie? Neem dan contact op met de gebiedscoördinator. Weet u niet wie dat is? Bel het algemene nummer van de Alliantie. Daar kan men het u zo vertellen.

 

Allereerst: de Alliantie is wettelijk verplicht huisvesting te bieden aan kwetsbare groepen. Dat kunnen mensen zijn uit bijvoorbeeld Oranje Huizen (voorheen bekend als Blijf-van-mijn-lijfhuizen), maatschappelijke opvang, psychiatrische instelling, laatste kans of begeleid wonen.

De Alliantie wijst zorgvuldig toe, in goed overleg met de zorginstelling. Samen buigen ze zich over de vraag: welke woning en welke locatie zijn geschikt voor deze kandidaat?

Is er sprake van begeleid wonen? Of moet een kandidaat eerst bewijzen dat hij of zij zelfstandig kan wonen zonder overlast te veroorzaken? In beide gevallen sluit de Alliantie een contract af met de betreffende zorginstelling, zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils. Daarin wordt vastgelegd dat de zorginstelling verantwoordelijk is voor het beheer en moet ingrijpen bij overlast.

U kunt de Alliantie dus aanspreken bij overlast van uw buren. Zij kunnen er zo nodig voor zorgen dat de zorginstelling ingrijpt.

Het antwoord op deze vraag hangt af van de oorzaak van de schade. Als
die valt onder de dekking van een inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering, dan vergoedt de Alliantie niet. U moet dan een beroep doen op een van deze verzekeringen en bij de verzekeringsmaatschappij een claim indienen voor het herstellen van de schade. Bent u niet verzekerd? Dan komen de kosten voor uw rekening. In de algemene huurvoorwaarden staat namelijk dat de huurder verplicht een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering moet afsluiten.

Alleen als de schade een gevolg is van nalatigheid van de Alliantie of van achterstallig onderhoud, zijn de kosten voor de woningcorporatie. Een voorbeeld: het dak gaat lekken door buitensporige regenval. De Alliantie weet – of kan weten – dat onderhoud van het dak noodzakelijk was. Ook om die reden is het belangrijk dat u een gebrek aan uw woning onmiddellijk schriftelijk of via de website meldt bij de Alliantie, zodra u het constateert.

Goed om te weten: schade die het gevolg is van overmacht, bijvoorbeeld
door storm of een burgeroorlog, wordt niet vergoed.

Tips
Bent u niet verzekerd en ook niet verantwoordelijk voor de schade? Ga
dan in overleg met de Alliantie. Wie weet is de woningcorporatie bereid
de schade (deels) te vergoeden. We raden aan om altijd een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering af te sluiten. De ervaring leert dat de kosten flink op kunnen lopen, mocht u aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor een schade. Soms wel tot duizenden euro’s.

Dat is niet zo direct te zeggen. Het antwoord hangt onder andere af van de vraag: huurt u

1. met een sociaal huurcontract?
2. Of in de vrije sector

1. Huuraanpassing voor huurders met een sociaal huurcontract

Hebt u een sociaal huurcontract? Dat is het geval als in uw huurcontract staat dat de minister de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging vaststelt. Bepalend voor een aanpassing per 1 juli zijn uw huishoudinkomen en de huur die u nu betaalt.

Om te zien of uw huur kan worden aangepast, gaat De Alliantie allereerst uit van het inkomen van uw huishouding. Daarvoor hanteert de woningcorporatie een grens van € 42.436. Tot die categorie behoort u ook als er iemand in uw huishouden AOW krijgt, of ziek of invalide is. Ook als uw huishouden bestaat uit meer dan 4 personen wordt u ingedeeld in de categorie met een inkomen tot € 42.436.

De Belastingdienst geeft overigens alleen door aan de Alliantie of uw inkomen hoger of lager
is dan € 42.436. Daarbij baseren ze zich op de gegevens van 2017.

Is uw huishoudinkomen lager dan €42.436? Dan bepaalt de hoogte van de huur die u nu
betaalt of u een huuraanpassing krijgt.

 • Betaalt u nu € 607,46 of meer? Dan blijft uw huur komend jaar gelijk.
  U krijgt geen huurverhoging.
 • Is uw huur lager dan € 607,46, maar 80% of meer van de maximale huur*?
  Dan wordt uw huur per 1 juli verhoogd met 1,6%.
 • Is uw huur lager dan € 607,46 en minder dan 80% van de maximale huur*?
  Dan wordt uw huur per 1 juli verhoogd met 2%.

* De maximale huur van uw woning kunt u terugvinden in de brief over de huurverhoging
die u van de Alliantie hebt ontvangen op of rond 1 mei.

Is uw huishoudinkomen hoger dan €42.436? Dan ontvangt u een huurverhoging van 5,6%. Daarbij geldt een maximum van € 1025. Hoger wordt de huur nooit.

2. Huurverhoging per 1 juli voor huurders in de vrije sector: 2,2%

Als uw huur hoger is dan € 720,42, dan huurt u in de vrije sector. Uw huur wordt per 1 juli
2019 verhoogd met 2,2%. Dat percentage is voor 2019 de zogenoemde Consumenten Prijs
Index (CPI). In bijna alle huurcontracten staat de bepaling dat de huur jaarlijks wordt
verhoogd op basis van de CPI.

Lees op de site van de Alliantie meer over de huuraanpassing 2019.

Let op! Wilt u bezwaar maken tegen de huuraanpassing 2019? Dan moet u dat voor 1 juli
doen!

Denkt u dat u in aanmerking komt voor huurverlaging?
Kijk dan op de pagina FAQ (veelgestelde vragen)

Het antwoord: huurders in een Vereniging van Eigenaren (VvE) hebben dezelfde rechten en plichten als huurders in complexen waar geen VvE is.

Er is sprake van een VvE als er in een complex van de Alliantie woningen worden of zijn verkocht. In dat geval is het complex namelijk eigendom van een VvE. De Alliantie is in die situatie eigenaar van de appartementsrechten van de verhuurde woningen.

Praktisch gezien betekent dat dat de Alliantie samen met de andere eigenaar-bewoners het onderhoud en beheer van het complex bepaalt. De Alliantie blijft echter de verhuurder van de huurders in het complex. En die huurders hebben dus precies dezelfde rechten en plichten als alle andere huurders.

Of u het juiste bedrag aan huur betaalt, kunt u zelf controleren aan de hand van een puntensysteem. Dit systeem geeft de kwaliteit van een woning aan. Het aantal punten bepaalt hoeveel huur u maximaal betaalt voor uw zelfstandige sociale huurwoning. Het gaat dan om de kale prijs: de huur die u betaalt voor het gebruik van de woning. Dus zonder de servicekosten voor gas, elektriciteit, schoonmaak of administratie.

Puntentoekenning
Een woning krijgt onder andere punten voor de oppervlakte van de verschillende ruimtes, voor de voorzieningen in keuken, badkamer en toilet, voor de energieprestatie en voor de WOZ-waarde. Bij een puntentotaal hoort een maximale huurprijs. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huur tot € 720,43 ofwel 141 punten (norm 2019). Daarboven zijn het vrije-sectorwoningen. Voor zelfstandige kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen zijn er aparte puntensystemen.

Huurprijs check

Benieuwd wat de maximale huurprijs is voor uw woning? Doe dan de huurprijscheck van de Huurcommissie.

Als uit deze berekening blijkt dat u te veel huur betaalt, dan kunt u een verzoek tot huurverlaging indienen bij de Alliantie. Wordt dat afgewezen, dan kunt u altijd nog de Huurcommissie inschakelen.

Huurprijs bij een nieuw contract
Hebt u een nieuw huurcontract ondertekend met een huur boven € 720,43? Dan loont het de moeite om uit te rekenen wat de maximale huurprijs is van uw woning. Als uit de berekening blijkt dat uw maximale huur toch beneden de grens van € 720,43 voor sociale huurwoningen ligt, dien dan een verzoek tot huurverlaging in bij de Huurcommissie.

Let op!
Het verzoek tot verlaging van de huur moet u indienen binnen zes maanden na ondertekening van uw huurcontract. Bent u te laat? Dan bent u gebonden aan de huur die in uw huurcontract staat.

Lees meer over de huurprijs bij een nieuw contract.

Een huurdersvereniging is een zelfstandige vereniging, opgericht door de huurders van bijvoorbeeld een woningcorporatie, zoals de Alliantie. Zij behartigt de belangen van alle huurders. De HBVA is een huurdersvereniging.

De Huurcommissie is een landelijke organisatie, zelfstandig en onpartijdig. Dus niet gebonden aan welke partij dan ook. De Huurcommissie geeft voorlichting, onderzoekt, bemiddelt en doet zo nodig bindende uitspraken als er een conflict is tussen huurder en verhuurder. Verspreid over Nederland zijn er zittingscommissies waar huurders of verhuurders een geschil kunnen voorleggen.

Een zittingscommissie bestaat uit drie personen: de voorzitter is aangewezen door de regering en de twee overige leden worden benoemd door de verantwoordelijke minister. Dat gebeurt op voordracht van organisaties van huurders en verhuurders.

Hebt u als huurder een geschil met de verhuurder over bijvoorbeeld de huurprijs, het onderhoud of de hoogte van de huur na een renovatie? Dan kunt u dit voorleggen aan de Huurcommissie. De uitspraak van de Huurcommissie is in principe bindend. Als u het niet eens bent met de uitspraak, dan kunt u dit voorleggen aan de kantonrechter.

De Huurcommissie behandelt alleen geschillen in de sociale huursector. Er is één uitzondering: huurders van een vrije huursector woning kunnen binnen zes maanden na het ondertekenen van het huurcontract de redelijkheid van de huurprijs laten toetsen door de Huurcommissie.

Voor meer informatie: https://www.huurcommissie.nl/

Ja. Als u huurt bij de Alliantie kunt u lid worden van HBVA. Het maakt dan niet uit of u huurder bent van een sociale huurwoning of van een woning in de vrije sector. Het lidmaatschap is gratis. Door lid te worden van HBVA geeft u aan dat u wilt dat uw stem gehoord wordt door de Alliantie.