Veelgestelde vragen

Over HBVA

Kan ik lid worden van HBVA?

Ja. Als u huurt bij de Alliantie kunt u lid worden van HBVA. Het maakt dan niet uit of u huurder bent van een sociale huurwoning of van een woning in de vrije sector. Het lidmaatschap is gratis. Door lid te worden van HBVA geeft u aan dat u wilt dat uw stem gehoord wordt door de Alliantie.

Ik ben al lid bij onze regionale belangenvereniging. Ben ik dan ook lid van HBVA?

Als u lid bent van één van onze regionale huurdersbelangenverenigingen, bent u automatisch lid van HBVA.

Onze lokale belangenvereniging vraagt wel lidmaatschapsgeld. Waarom is dat?

Uw lidmaatschap is altijd gratis. Uw lokale belangenvereniging vraagt mogelijk wel een donateursbijdrage, maar die is vrijwillig. Deze bijdrage gebruiken zij om hun werk te kunnen doen. Maar zij gebruiken de donateursgelden in de meeste gevallen om lokale of regionale activiteiten te organiseren. Zoals een buurtbijeenkomst of nieuwjaarsborrel. Wilt u meer weten over deze activiteiten? Neem dan contact op met het bestuur uit uw regio.

Wat is het verschil tussen de Huurcommissie en een huurdersvereniging?

Een huurdersvereniging is een zelfstandige vereniging, opgericht door de huurders van bijvoorbeeld een woningcorporatie, zoals de Alliantie. Zij behartigt de belangen van alle huurders. De HBVA is een huurdersvereniging.

De Huurcommissie is een landelijke organisatie, zelfstandig en onpartijdig. Dus niet gebonden aan welke partij dan ook. De Huurcommissie geeft voorlichting, onderzoekt, bemiddelt en doet zo nodig bindende uitspraken als er een conflict is tussen huurder en verhuurder. Verspreid over Nederland zijn er zittingscommissies waar huurders of verhuurders een geschil kunnen voorleggen.

Een zittingscommissie bestaat uit drie personen: de voorzitter is aangewezen door de regering en de twee overige leden worden benoemd door de verantwoordelijke minister. Dat gebeurt op voordracht van organisaties van huurders en verhuurders.

Hebt u als huurder een geschil met de verhuurder over bijvoorbeeld de huurprijs, het onderhoud of de hoogte van de huur na een renovatie? Dan kunt u dit voorleggen aan de Huurcommissie. De uitspraak van de Huurcommissie is in principe bindend. Als u het niet eens bent met de uitspraak, dan kunt u dit voorleggen aan de kantonrechter.

De Huurcommissie behandelt alleen geschillen in de sociale huursector. Er is één uitzondering: huurders van een vrije huursector woning kunnen binnen zes maanden na het ondertekenen van het huurcontract de redelijkheid van de huurprijs laten toetsen door de Huurcommissie.

Voor meer informatie: https://www.huurcommissie.nl/

Over huren, een nieuwe huurwoning en woningruil

Ik zoek een [nieuwe] huurwoning. Waar kan ik terecht?

Dat ligt aan uw inkomen. Is het verzamelinkomen van uw huishouden (kinderen
uitgezonderd) lager dan €42.436? Dan komt u in aanmerking voor een sociale
huurwoning. In de regio’s waar de Alliantie bezit heeft, worden de woningen
van alle corporaties verdeeld via Woningnet. Op de website van Woningnet
vindt u een overzicht van beschikbare (huur)woningen.

Is uw huishoudeninkomen hoger dan €42.436? Dan bent u aangewezen op de
vrije huursector. Dat zijn woningen met een huur hoger dan €720,42. De regels
met betrekking tot het toewijzen van vrije huursectorwoningen bepaalt de
Alliantie zelf. Lees op de website van de Alliantie meer over het zoeken van een
nieuwe (huur)woning.

Ik wil van woning ruilen. Heb ik daarvoor toestemming nodig?

Ja. Als u van woning wilt ruilen moet u toestemming vragen aan de verhuurder. De persoon met wie u van woning wilt ruilen moet dat ook doen bij zijn/haar verhuurder. U kunt dit het beste schriftelijk doen.
Sommige gemeenten stellen eisen aan woningruil. Neem contact op met de gemeente om te onderzoeken welke regels er voor u gelden.
Houdt er rekening mee dat de huurprijs kan worden verhoogd na een woningruil. Uw verhuurder kunt u hier alles over vertellen. Mocht de verhoging van de huurprijs een probleem voor uw zijn dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een indeplaatsstelling. Daarover kunnen onze lokale kantoren meer vertellen.

Ik wil van woning ruilen maar mijn verhuurder weigert. Wat kan ik doen?

Als uw verhuurder geen toestemming geeft voor woningruil is dat vervelend. Als de verhuurder van de andere partij wel toestemming heeft gegeven, kunt u naar de kantonrechter. U verzoekt de rechter dan om de woningruil alsnog toe te wijzen. U moet wel een zwaarwegend belang bij de woningruil hebben. Wijst de rechter uw woningruil toe, dan blijft uw huidige huurprijs van kracht.

Wat zijn de rechten en plichten van een huurder in een VvE?

Het antwoord: huurders in een Vereniging van Eigenaren (VvE) hebben dezelfde rechten en plichten als huurders in complexen waar geen VvE is.

Er is sprake van een VvE als er in een complex van de Alliantie woningen worden of zijn verkocht. In dat geval is het complex namelijk eigendom van een VvE. De Alliantie is in die situatie eigenaar van de appartementsrechten van de verhuurde woningen.

Praktisch gezien betekent dat dat de Alliantie samen met de andere eigenaar-bewoners het onderhoud en beheer van het complex bepaalt. De Alliantie blijft echter de verhuurder van de huurders in het complex. En die huurders hebben dus precies dezelfde rechten en plichten als alle andere huurders.

De woning naast mij is toegewezen via het Leger des Heils. Waarom werkt de Alliantie hieraan mee? Ik ben er niet blij mee. Mijn nieuwe buren bezorgen me steeds overlast.

Allereerst: de Alliantie is wettelijk verplicht huisvesting te bieden aan kwetsbare groepen. Dat kunnen mensen zijn uit bijvoorbeeld Oranje Huizen (voorheen bekend als Blijf-van-mijn-lijfhuizen), maatschappelijke opvang, psychiatrische instelling, laatste kans of begeleid wonen.

De Alliantie wijst zorgvuldig toe, in goed overleg met de zorginstelling. Samen buigen ze zich over de vraag: welke woning en welke locatie zijn geschikt voor deze kandidaat?

Is er sprake van begeleid wonen? Of moet een kandidaat eerst bewijzen dat hij of zij zelfstandig kan wonen zonder overlast te veroorzaken? In beide gevallen sluit de Alliantie een contract af met de betreffende zorginstelling, zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils. Daarin wordt vastgelegd dat de zorginstelling verantwoordelijk is voor het beheer en moet ingrijpen bij overlast.

U kunt de Alliantie dus aanspreken bij overlast van uw buren. Zij kunnen er zo nodig voor zorgen dat de zorginstelling ingrijpt.

Mag ik barbecueën in een gemeenschappelijke tuin binnen een complex?

U kunt niet zomaar een barbecue organiseren. Het gaat hier om een tuin die alleen bestemd is voor de bewoners van het complex. Het kan dan zijn dat er afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de tuin. Zeker als het complex deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is de kans heel groot dat er iets over in het huishoudelijk reglement staat.

Open vuur zoals houtskool en gas is altijd verboden. Een elektrische barbecue is in principe toegestaan. Als er tenminste geen afspraken over zijn gemaakt dat ook dat niet mag.

Bent u van plan een barbecue te organiseren en wilt u zeker weten dat het mag in uw woonsituatie? Neem dan contact op met de gebiedscoördinator. Weet u niet wie dat is? Bel het algemene nummer van de Alliantie. Daar kan men het u zo vertellen.

Over huurprijzen, servicekosten en andere kosten

Op mijn huuraanzegging staan servicekosten. Wat zijn dat?

Servicekosten zijn kosten voor geleverde diensten van de verhuurder. Deze staan in uw huurovereenkomst. Jaarlijks moeten de werkelijke kosten worden afgerekend. Indien er een bewonerscommissie in uw complex is dan zal deze de jaarlijkse afrekening controleren maar u mag de betaalde rekeningen van de Alliantie ook zelf inzien. Als u daar hulp bij nodig heeft kunnen wij u daarbij helpen.

Kunnen we servicekosten aanpassen of afschaffen?

Ja, dat kan als 70 procent van alle huurders in uw complex ‘ja’ hebben gezegd tegen aanpassing van de servicekosten.

Wat moet ik doen als ik het oneens ben met de servicekosten?

U kunt bezwaar maken tegen de gerekende servicekosten bij de Alliantie. Wordt u het met de Alliantie niet eens over de servicekosten? Dan kan HBVA u helpen. Wij kunnen bemiddelen tussen u en de Alliantie. Komen wij er niet uit, dan kunt u de huurcommissie verzoeken uitspraak te doen.

Hoe weet ik of ik niet te veel huur betaal?

Of u het juiste bedrag aan huur betaalt, kunt u zelf controleren aan de hand van een puntensysteem. Dit systeem geeft de kwaliteit van een woning aan. Het aantal punten bepaalt hoeveel huur u maximaal betaalt voor uw zelfstandige sociale huurwoning. Het gaat dan om de kale prijs: de huur die u betaalt voor het gebruik van de woning. Dus zonder de servicekosten voor gas, elektriciteit, schoonmaak of administratie.

Puntentoekenning
Een woning krijgt onder andere punten voor de oppervlakte van de verschillende ruimtes, voor de voorzieningen in keuken, badkamer en toilet, voor de energieprestatie en voor de WOZ-waarde. Bij een puntentotaal hoort een maximale huurprijs. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huur tot € 752,33. Daarboven zijn het vrije-sectorwoningen. Voor zelfstandige kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen zijn er aparte puntensystemen.

Huurprijs check

Benieuwd wat de maximale huurprijs is voor uw woning? Doe dan de huurprijscheck van de Huurcommissie.

Als uit deze berekening blijkt dat u te veel huur betaalt, dan kunt u een verzoek tot huurverlaging indienen bij de Alliantie. Wordt dat afgewezen, dan kunt u altijd nog de Huurcommissie inschakelen.

Huurprijs bij een nieuw contract
Hebt u een nieuw huurcontract ondertekend met een huur boven € 752,33? Dan loont het de moeite om uit te rekenen wat de maximale huurprijs is van uw woning. Als uit de berekening blijkt dat uw maximale huur toch beneden de grens van € 752,33 voor sociale huurwoningen ligt, dien dan een verzoek tot huurverlaging in bij de Huurcommissie.

Let op!
Het verzoek tot verlaging van de huur moet u indienen binnen zes maanden na ondertekening van uw huurcontract. Bent u te laat? Dan bent u gebonden aan de huur die in uw huurcontract staat.

Lees meer over de huurprijs bij een nieuw contract.

Wordt mijn huur per 1 juli verhoogd?

Goed nieuws voor huurders met een sociaal huurcontract, de huur wordt dit jaar niet verhoogd! Deze huurbevriezing geldt voor alle huurders van een sociale huurwoning. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat daarmee dit jaar niet door. Al jaren hebben huurdersverenigingen aangedrongen op huurmatiging/huurbevriezing. Vorig jaar werd hiertoe al een motie ingediend die zowel door de Tweede als Eerste Kamer werd goedgekeurd. De minister wilde hieraan geen gehoor geven en legde deze motie naast zich neer. Dit jaar is deze motie opnieuw ingediend en volgde er opnieuw instemming van de Tweede en Eerste Kamer. Op 17 februari maakte demissionair minister Ollongren bekend deze aangenomen motie uit te zullen voeren, een mooi resultaat voor een ieder die hier hard aan heeft gewerkt.

Kan ik ook huurverlaging krijgen?

Wettelijke eenmalige huurverlaging in 2021 voor lage inkomens. De overheid wil, na veel aandringen van huurdersorganisaties, bewoners met een laag inkomen in een voor hen te dure sociale huurwoning helpen. De huur van deze huurders gaat daarom in 2021 voor één keer omlaag. U hoeft zelf niets te doen. Mensen die recht hebben op deze eenmalige huurverlaging moeten voor 1 april 2021 automatisch bericht van de Alliantie hebben gekregen. Als u geen bericht van de Alliantie heeft gekregen, maar u denkt wel recht te hebben op deze huurverlaging, dien dan zelf een aanvraag in bij de Alliantie.

Ik heb schade aan mijn huurwoning die ik niet zelf heb veroorzaakt. Draai ik toch op voor de schade?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de oorzaak van de schade. Als
die valt onder de dekking van een inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering, dan vergoedt de Alliantie niet. U moet dan een beroep doen op een van deze verzekeringen en bij de verzekeringsmaatschappij een claim indienen voor het herstellen van de schade. Bent u niet verzekerd? Dan komen de kosten voor uw rekening. In de algemene huurvoorwaarden staat namelijk dat de huurder verplicht een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering moet afsluiten.

Alleen als de schade een gevolg is van nalatigheid van de Alliantie of van achterstallig onderhoud, zijn de kosten voor de woningcorporatie. Een voorbeeld: het dak gaat lekken door buitensporige regenval. De Alliantie weet – of kan weten – dat onderhoud van het dak noodzakelijk was. Ook om die reden is het belangrijk dat u een gebrek aan uw woning onmiddellijk schriftelijk of via de website meldt bij de Alliantie, zodra u het constateert.

Goed om te weten: schade die het gevolg is van overmacht, bijvoorbeeld
door storm of een burgeroorlog, wordt niet vergoed.

Tips
Bent u niet verzekerd en ook niet verantwoordelijk voor de schade? Ga
dan in overleg met de Alliantie. Wie weet is de woningcorporatie bereid
de schade (deels) te vergoeden. We raden aan om altijd een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering af te sluiten. De ervaring leert dat de kosten flink op kunnen lopen, mocht u aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor een schade. Soms wel tot duizenden euro’s.

Kan ik mijn eigen woning kopen van de Alliantie?

De Alliantie heeft een overzicht van woningen die verkocht mogen worden. U kunt informeren of uw woning op die lijst staat. Is dat het geval, dan kunt u een afspraak maken om de koop te bespreken.

Is uw woning onderdeel van een complex met alleen huurwoningen? En maakt de woning geen deel uit van een VvE (Vereniging van Eigenaren)? Dan kunt u zich de moeite besparen. Uw woning zal niet worden verkocht.

Mijn wisselende inkomen schommelt steeds rond de grens voor inkomensafhankelijke huurverhoging. Hoe gaat de Alliantie daarmee om?

Onder andere zzp’ers en andere flexwerkers kunnen een wisselend inkomen hebben dat soms boven en dan weer onder de grens voor inkomensafhankelijke huurverhoging ligt. Dat kan leiden tot een te hoge huur als iemand na een goed jaar weer (veel) minder verdient.

Er zijn in zo’n geval twee opties:

  1. U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging.
  2. De Alliantie biedt de mogelijkheid om de huur te verlagen.

Over reparaties en verbouwingen

Ik wil mijn badkamer vernieuwen. Mag dat?

In principe mag dat. Voor kleine veranderingen, zoals het vervangen van een
spiegel of kraan, heeft u geen toestemming van de Alliantie. Voor een grondige
verbouwing van uw badkamer wel. Bekijk op de pagina zelf aangebrachte
voorzieningen
voor welke aanpassingen u toestemming nodig heeft.
Voorwaarden voor elke aanpassing is dat deze moet voldoen aan
veiligheidsvoorschriften en geen overlast mag veroorzaken.

Moet de Alliantie mij betalen als ik de woning verbouw?

In principe worden alleen zelf aangebrachte voorzieningen vergoed die de
waarde of de verhuurbaarheid van de woning vergroten. Denk aan een
dakkapel. Maar ieder huis en elke situatie is uniek. Laat u daarom goed
adviseren voordat u gaat klussen.

Ik heb een klacht over een uitgevoerde reparatie. Waar moet ik naartoe?

Bent u niet tevreden over de uitgevoerde reparatie? Dan is het verstandig om
eerst te proberen tot een oplossing te komen met de medewerker van de
Alliantie die hiervoor verantwoordelijk is. Grote kans dat u er samen al uitkomt.
Als dat niet zo is, kunt u een officiële klacht indienen bij de Alliantie. Hoe en
waar u dat doet leest u op de pagina Klachten.

Wie is verantwoordelijk voor het verwijderen van graffiti?

Ziet u graffiti in de gemeenschappelijke ruimten of op de buitenmuur? Dan belt u de Alliantie. De beheerder wonen zorgt ervoor dat het wordt verwijderd. Gaat het om een VVE, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de beheerder van de VVE.