Functies en Taken Bestuur HBVA Almere

Beleid en invloed
Het beleid van de Alliantie wordt centraal vastgesteld. De directie overlegt hierover met de bestuurders van de drie regionale HBVA’s die samen vertegenwoordigd zijn in de SHBVA. Het bestuur van HBVA Almere overlegt vervolgens namens de huurders met de directie van de Alliantie Almere over de uitvoering en uitwerking van die besluiten hier in de stad. En over het lokale beleid. Het bestuur geeft adviezen en er worden besluiten genomen.

Praktisch
Natuurlijk kunt u als huurder ook voor praktische zaken terecht bij HBVA Almere. Neem gerust contact met ons op als u vragen hebt of klachten. Bijvoorbeeld bij kwesties rond:

  • Huurderszaken (denk aan huurverhoging, achterstallig onderhoud, puntenstelsel, overlast)
  • Nieuwbouw
  • Renovatie
  • Tijdelijke verhuizing.

Het bestuur ondersteunt en bemiddelt. Zo nodig bieden we professionele ondersteuning aan. Of u wordt doorverwezen naar de juiste organisatie of instantie. Bij HBVA Almere kennen we de weg! En hebben we de lijntjes.

Onze hoofdtaken

1.
Belangenbehartiging van de huurders van de Alliantie in Almere.

2.
Bevorderen dat zoveel mogelijk huurders en bewonerscommissies betrokken worden bij het werk van de HBVA Almere (participatie).

Wat doen we zoal?

Besturen van de vereniging

De kerntaak van ieder bestuur, dus ook van het bestuur HBVA Almere, is leiding geven aan de vereniging.

Overleggen, afstemmen, adviseren, besluiten nemen

Het bestuur van de HBVA Almere is vaste gesprekspartner in tal van overleggen. Op allerlei niveaus praten we regelmatig met diverse lokale en landelijke partijen en relaties op het gebied van huren en wonen, voor sociaal en middensegment. Zo zijn en blijven we goed geïnformeerd en kunnen we invloed uitoefenen om de belangen van onze achterban optimaal te behartigen.

Actief betrekken van huurders

In Almere is de betrokkenheid bij de HBVA groot. Het bestuur wil huurders van de Alliantie in Almere nog meer bij de vereniging betrekken. Om te beginnen organiseren ze jaarlijks een algemene ledenvergadering. Dat is bij uitstek het moment waarop individuele leden en bewonerscommissies mee kunnen praten over hun belangen en die van andere huurders.

Eenmaal per jaar worden ook alle bewonerscommissies op het kantoor van HBVA Almere uitgenodigd. Gezamenlijk worden dan bijvoorbeeld een paar projecten bezocht. Deze bijeenkomsten bieden de bewonerscommissies gelegenheid om ook onderling kennis en ervaringen uitwisselen.

De organisatie heeft meer en andere (inter)actieve en interessante vormen van participatie in gang gezet; een opzet die drempels wegneemt en met name meer mogelijkheden biedt aan de individuele leden.

Bewonerscommissies helpen oprichten en begeleiden

Het bestuur van HBVA Almere ondersteunt bewoners van een woonblok, buurt of wijk bij het oprichten van een bewonerscommissie. Ook krijgen de leden van de commissie begeleiding en advies als ze geconfronteerd worden met ingrijpende plannen en veranderingen, zoals renovatie. Of als ze zelf ideeën en plannen hebben voor een betere leefomgeving.

Veel bereikt

HBVA Almere is een actieve belangenvereniging die veel weet te bereiken voor de huurders van de Alliantie in Almere. Zo hebben we ons er bij de Alliantie sterk voor gemaakt dat ook de lagere middengroepen kunnen blijven huren. Daarmee hebben we eraan bijgedragen dat de Alliantie huren aftopt voor de lagere middengroep. Ook is het ons bijvoorbeeld gelukt om de verhuurder over te halen om financieel zwakkere groepen buiten een huurverhoging te houden.

Duur scheef wonen
We hebben bereikt dat er een regeling is getroffen voor mensen die hun huur niet meer kunnen opbrengen, bijvoorbeeld door een scheiding. Zij krijgen met voorrang een andere, betaalbaarder woning.

Doorstroming naar kleinere woning
Een ander resultaat waar we trots op kunnen zijn, is de kwestie van de doorstroming van grotere woningen naar een kleinere. Dit geldt met name voor oudere bewoners van wie de kinderen het huis uit zijn. Voor hen geldt vaak dat kleiner wonen ook meteen duurder wordt. Voor deze groep hebben we kunnen regelen dat ze door kunnen stromen tegen (vrijwel) dezelfde huur. Tenzij het inkomen een hogere huur mogelijk maakt.

Benieuwd waar we ons nog meer sterk voor maken? Lees het in de prestatieafspraken.

Wat kunnen we niet?

Toch ook goed om even te melden. Wat kunnen we niet? IJzer met handen breken. Het onmogelijke krijgen ook wij niet voor elkaar. We kunnen u bij HBVA geen woning bezorgen of u bovenaan een wachtlijst krijgen. Of bijvoorbeeld uw huur verlagen.

Lid en/of donateur worden?

Het lidmaatschap van HBVA Almere is gratis. We nodigen u van harte uit u aan te melden als lid. Maar u kunt nog meer doen. U kunt het werk van HBVA Almere ook financieel steunen, op vrijwillige basis.