Samenwerkingsverbanden

Het overleg met de Alliantie Almere

Voor HBVA Almere is de directie van de Alliantie Almere haar gesprekspartner als het gaat om de uitwerking en de gevolgen van het centrale beleid zoals dat binnen de Alliantie wordt vastgesteld; maar zeker ook het lokale beleid staat op de agenda.

Er zijn verschillende overleggen op verschillende niveaus. Zo is er het reguliere overleg met de directie en thematische bijeenkomsten waar verschillende medewerkers aan meewerken.

Deze thematische bijeenkomsten worden gebruikt om onderwerpen van overleg verder uit te diepen en te bediscussiëren of voor een presentatie van een specifiek thema. De rol en de positie van onze leden heeft bij al deze overlegvormen onze voortdurende aandacht.

Agenda overleg

In het agendaoverleg stellen de voorzitter en de directieadviseur van de Alliantie  de agenda van het overleg vast. Zij bewaken ook de voortgang van acties. De voorraadagenda en de actiepuntenlijst worden doorgenomen en ‘heisessies’ en/of thematische bijeenkomsten worden voorbereid.

Regulier overleg

In dit overleg bespreken we alle beleidsonderwerpen; sommige onderwerpen zijn ter informatie of meningsvorming en voor sommige onderwerpen wordt een advies aan HBVA Almere gevraagd. Het bestuur overlegt daarbij met de directeur en de directie-adviseur. Soms komen medewerkers een toelichting/presentatie geven over een bepaald onderwerp.

Thematische bijeenkomsten

Het meest waardevolle van een thematische bijeenkomst is, dat er zonder de druk van een agenda, met elkaar wordt gediscussieerd over onderwerpen waarvan het einddoel nog open staat. Gedachten en opvattingen worden gedeeld zonder dat hier consequenties aan verbonden zijn. Wel wordt de bijeenkomst altijd afgesloten met afspraken over de verdere voortgang en de rol die HBVA Almere daarbij zal spelen.

Externe relaties

De Woonbond

Via het lidmaatschap van HBVA is HBVA Almere (en daarmee haar achterban) lid van de Woonbond. Als landelijke belangenbehartiger van huurders in zowel de particuliere als in de sociale huursector is de Woonbond gesprekspartner van Aedes – de koepel van woningcorporaties – en de landelijke politiek. Het hoogste orgaan in de vereniging is de Verenigingsraad die op haar beurt in de Provinciale Vergaderingen (PV’s) het oordeel vraagt van de leden over haar besluiten en het beleid van de Woonbond. De leden van HBVA bezoeken verschillende PV’s. HBVA Almere maakt deel uit van de PV van Flevoland. Het bestuur bezoekt ook congressen en symposia van de Woonbond.