Functies en Taken Bestuur HBVA Amsterdam

Beleid en uitvoering
Het beleid van de Alliantie wordt centraal vastgesteld. De directie overlegt hierover  met de bestuurders van de drie regionale HBVA’s die samen vertegenwoordigd zijn in SHBVA. Het bestuur van HBVA Amsterdam overlegt vervolgens namens de huurders met de directie van de Alliantie Amsterdam over de uitvoering en uitwerking van die besluiten. En over het lokale beleid. Het bestuur geeft adviezen en er worden besluiten genomen.

Praktisch
Ook voor praktische zaken kunt u als huurder terecht bij HBVA Amsterdam. U kunt contact opnemen met uw vragen en klachten. Bijvoorbeeld bij kwesties rond:

  • Huurderszaken (denk aan de huurverhoging, achterstallig onderhoud, puntenstelsel, overlast)
  • Sloop
  • Nieuwbouw
  • Renovatie
  • Tijdelijke verhuizing.

Het bestuur ondersteunt en bemiddelt. Zo nodig bieden we professionele ondersteuning aan. Of u wordt doorverwezen naar de juiste organisatie of instantie. Bij HBVA Amsterdam kennen we de weg! En hebben we de lijntjes.

Onze hoofdtaken

1.
Belangenbehartiging van de huurders van de Alliantie in Amsterdam.

2.
Bevorderen dat zoveel mogelijk huurders en bewonerscommissies betrokken worden bij het werk van de HBVA Amsterdam (participatie).

Wat doen we zoal?

Besturen van de vereniging

De kerntaak van ieder bestuur, dus ook van het bestuur HBVA Amsterdam, is leiding geven aan de vereniging.

Overleggen, afstemmen, adviseren, besluiten nemen

Het bestuur van de HBVA Amsterdam is vaste gesprekspartner in tal van overleggen. Op allerlei niveaus praten we regelmatig met diverse lokale en landelijke partijen en relaties op het gebied van huren en wonen, voor sociaal en middensegment. Zo zijn en blijven we goed geïnformeerd en kunnen we invloed uitoefenen om de belangen van onze achterban optimaal te behartigen.

Lees hier meer over de samenwerkingsverbanden van HBVA Amsterdam.

Actief betrekken van huurders

In Amsterdam is de betrokkenheid bij de HBVA groot. Het bestuur wil huurders van de Alliantie in Amsterdam nog meer bij de vereniging betrekken. Om te beginnen organiseren we jaarlijks twee of drie keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Dat is bij uitstek het moment waarop huurders mee kunnen praten over hun belangen en die van andere huurders.

Soms worden bewonerscommissies op het kantoor van HBVA Amsterdam uitgenodigd, gegroepeerd op thema’s die spelen. Bij elkaar komen dan bijvoorbeeld uit alle BC’s die voor renovatie staan. Of die een VvE in hun complex hebben. Zo kunnen ze ook onderling kennis en ervaringen uitwisselen.

De organisatie is zich aan het beraden op meer en andere (inter)actieve en interessante vormen van participatie; een opzet die drempels wegneemt en met name meer mogelijkheden biedt aan de individuele leden.

Bewonerscommissies helpen oprichten en begeleiden

Het bestuur van HBVA Amsterdam ondersteunt bewoners van een woonblok, buurt of wijk bij het oprichten van een bewonerscommissie. Ook krijgen de leden van de commissie begeleiding en advies als ze geconfronteerd worden met ingrijpende plannen en veranderingen, zoals sloop of renovatie. Of als ze zelf ideeën en plannen hebben voor een betere leefomgeving.

Zo heeft BC Potamos de binnentuin gerenoveerd. Dankzij BC Batavier zijn er maatregelen tegen duivenoverlast getroffen. BC Balistraat regelde zonnepanelen op de schuurtjes. En BC Weteringcluster heeft geluidsoverlast bespreekbaar gemaakt. De bewonerscommissies waarderen daarbij de inzet, ervaring en kennis van het bestuur van HBVA Amsterdam.

Workshops verzorgen voor bewonerscommissies

Een kerntaak van HBVA Amsterdam is (zorgen voor) kennis delen met de bewonerscommissies. Een voorbeeld is de workshop Servicekosten. Er staan heel veel posten op de afrekening. Waar staan die voor en hoe controleer je ze? Aan welke wettelijke regels zijn woningcorporaties gebonden? De workshop biedt ook inzicht in de eigen afrekening servicekosten van de Alliantie.

Veel bereikt

HBVA Amsterdam is een actieve belangenvereniging die veel weet te bereiken voor de huurders van de Alliantie in Amsterdam. Zo hebben we ons er bij de Alliantie sterk voor gemaakt dat ook de lagere middengroepen kunnen blijven huren. Daarmee hebben we eraan bijgedragen dat de Alliantie huren aftopt voor de lagere middengroep.

Ook is het ons bijvoorbeeld gelukt om de verhuurder over te halen om financieel zwakkere groepen buiten een huurverhoging te houden. En zo zijn er nog meer voorbeelden van onze geslaagde inzet, activiteiten en bemiddeling.

Wat kunnen we niet?

Toch ook goed om even te melden. Wat kunnen we niet? IJzer met handen breken. Het onmogelijke krijgen ook wij niet voor elkaar. We kunnen u bij HBVA geen woning bezorgen of u bovenaan een wachtlijst krijgen. Of bijvoorbeeld uw huur verlagen.

Donateur worden?

Het lidmaatschap van HBVA Amsterdam is gratis. We nodigen u van harte uit u aan te melden als lid. Maar u kunt nog meer doen. U kunt het werk van HBVA Amsterdam ook financieel steunen met een bijdrage van € 1 per maand. Met deze donaties kunnen we projecten ondersteunen die niet uit de bijdrage van de Alliantie kunnen en mogen worden betaald.